Лекція 4. Доходи та видатки бюджету

1. Сутність доходів бюджету та їх класифікація

2. Видатки бюджету, їх класифікація.

3. Дефіцит бюджету, види та джерела покриття.

- 1 –

Державні доходи- це грошові відносини, які складаються між державою, юридичними і фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції частини ВВП у загальнодержавному фонді для здійснення державою її функцій. Доходи бюджету можуть формуватися на основі чотирьох ме­тодів централізації грошових коштів:

- пряме вилучення доходів з державного сектора;

- отримання доходів від державних угідь, майна і послуг;

- перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомо­гою податків;

- залучення позик.

Пряме вилучення доходів з державного сектора Функціонування державного сектора економіки характеризує підприємницьку діяльність держави. Як і будь-який підприємець, держава має право на отримання підприємницького доходу — прибутку. Весь створений у державному секторі прибуток за пра­вом власності належить державі.

Надходження від державного сектора зазвичай незначні..

Доходи від державних угідь, майна і послуг формуються на основі прав власності держави. В Україні всі угіддя, надра, корисні ко­палини належать державі. Тому доходи від їх використання спрямовуються до бюджету держави. Формою таких доходів є платежі за ресурси: лісовий дохід, плата за спеціальне викорис­тання прісних водних ресурсів, плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Надходження від дер­жавних прав власності в Україні мінімальні — 2 %.

Податковий метод формування доходів бюджету характери­зує перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб. На відміну від прямого вилучення доходів в державному секторі, цей метод може здійснюватись тільки на підставі законів.

Позичковий метод означає формування доходів бюджету на поворотній основі.

Види доходів :

1. За джерелами формування доходів:

- доходи , отримані від розподілу новоствореного ВВП;

- отримані від реалізації національного багатства,

- отримані від зовнішніх джерел.2. За методом залучення коштів :

Податкові надходження: прямі та непрямі податки, збори,

Неподаткові надходження:

доходи від власності і підприємницької діяльності,

адміністративні збори та платежі.

надходження від штрафів та фінансових санкцій

інші

Доходи від операцій з капіталом:

-від приватизації майна державних підприємств;

-від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

-від реалізації державних матеріальних резервів;

-від продажу землі та нематеріальних активів

-інші.

Офіційні трансферти:

-дотації, субсидій, субвенції

Внески до цільових фондів.

3. За методами розподілу

- закріплені — доходи, які повністю або частково (за твердим фіксованим нормативом) надходять до бюджету певного рівня ;

- регулюючі - доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів відповідно до їх потреб, тобто нормативи відрахувань диференціюються в розрізі окремих бюджетів і періодично (як правило, щорічно) змінюються.

4. За умовами формування

безповоротні – це власні доходи держави

поворотні - державні позики

5.За рівнем централізації

централізовані – які концентруються в ДБ та цільових фондах держави

децентралізовані – які використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і в бюджетних організаціях

- 2 -

Видатки бюджету – це грошові відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами з приводу використання централізованого фонду грошових коштів з метю задоволення суспільних потреб.

Класифікація видатківбюджету здійснюється за такими ознаками:

1.За економічними ознаками

пото­чні

капітальні видатки бюджету.

Поточні характеризують витрати на утримання підприємств, об'єктів, установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що функціонують на початок бюджетного року. Вони включають :

видатки на товари і послуги;

на оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання предметів постачання і матеріалів;

витрати на відрядження;

на оплату послуг бюджетних установ;

на оплату комунальних послуг та енергоносіів;

виплату процентів;

трансфертні платежі органам державного управління.

Капітальні (видатки розвитку) — це видатки на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності держави. До них відносяться видатки на:

придбання основного капіталу;

капітальне будівництво;

капітальний ремонт;

створення державних запасів і резервів;

придбання землі і нематеріальних активів;

капітальні трансферти.

Відповідно до такого розподілу видатків може формуватися два окремих бюджети — поточний і бюджет розвитку. Поточний — має забезпечуватись поточними доходами і бу­ти збалансованим. Бюджет розвитку — може бути дефіцитним і забезпечува­тись за рахунок позик, в т. ч. цільових інвестиційних.

2. За функціональною структурою видатки відображають функції держави:

управлінські — видатки на державне упра­вління, правоохоронні органи, судову владу і прокуратуру, митну і податкову службу, міжнародну діяльність, національну оборону.

видатки на суспільні і соціальні послуги : освіта, охорона здоров”я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальний захист та соціальне забезпечення, засоби масової інформації.

видатки на економічну діяльність держави;

видатки на обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу.

3.За рівнем бюджетної системи видатки:

Дер­жавного бюджету,

бюджету автономної республіки Крим

місцевих бюджетів.

4. За формами бюджетного фінансування:

проектне фінансування — фінансування з бюджету інвестицінних проектів;

бюджетні кредити — надання фінансової допомоги з бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на поворотній основі,

кошторисне фінансування — виділення бюджетних асигнувань на підставі кошторису;

державні трансферти — державні субсидії, субвенції, дотації.

--3--

Держбюдет, як фінансовий план може характеризуватись трьома станами:

дефіцитний бюджет (видатки перевищують постійні доходи бюджету);

профіцитний бюджет (доходи перевищують нормативні видатки бюджету);

збалансований бюджет (доходи дорівнюють видаткам).

Причини виникнення дефіциту бюджету:

низька ефективність суспільного виробництва,

нераціональна структура бюджетних видатків;

низька результативність зовнішньоекономічних зв’язків;

неефективний бюджетний механізм.

Види бюджетного дефіциту:

1.За формою проявубюджетний дефіцит поділяється на відкритий і прихований:

відкритий — офіційно визнаний у законі про бюджет;

прихований — офіційно не визнається. Його форми: завищення планових обсягів доходів; включення до складу доходів бюджету джерел покриття бюджетного дефіциту.

2. За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває :

вимушеним,

свідомим.

Вимушений є наслідком низького рівня виробництва ВВП і зумовлений недостатністю фінансових ресурсів у країні.

Свідомий визначається характером фінансової політики держави — вона намагається знизити рівень оподаткування для стимулювання економіки.

3.За напрямом дефіцитного фінансуваннярозрізняють

активний

пасивний..

Активний — це спрямування коштів на інвестиції в економіку, що сприятиме зростанню ВВП.

Пасивний — покриття поточних витрат.

Джерела покриття дефіциту:

державні позики Грошова маса при цьому не змінюється. Витрати на обслуговування боргу зростають.

кредитна емісія. Грошова маса збільшується, що призводить до інфляції.


4441331357281969.html
4441417858444577.html
    PR.RU™