Заява на знак.

Розділи, які розташовані над словом «Заява», призначені для відміток Відомства і заявником не заповнюються.

У розділі під кодом (731) наголошуються відомості про заявника: повне ім'я громадянина або повне найменування юридичної особи (відповідно до засновницького документа) і його адреса.

Повне найменування іноземної юридичної особи приводиться з вказівкою організаційно-правового характеру юридичної особи.

Якщо іноземна юридична особа заснована згідно із законодавством територіальної одиниці у складі держави, наголошується найменування такої територіальної одиниці.

Повне ім'я або найменування іноземного заявника наголошується транслітерацією буквами українського алфавіту.

Організаційно-правовий характер іноземної юридичної особи наголошується транслітерацією в разі наявності труднощів з точним перекладом українською мовою. Поруч в дужках повне ім'я або повне найменування заявника приводяться мовою оригіналу.

Поштова адреса національного заявника має бути приведений повністю в такій послідовності:

- поштовий індекс;

- область, район;

- назва населеного пункту;

- вулиця;

- номер будинку;

- код України згідно із стандартом ВОІВ ST.З (UA).

Адреса іноземних заявників має бути приведений українською мовою з повнотою і послідовністю, відміченою заявником. Назви вулиць, площ і тому подібне, а також символи, які застосовуються поряд з номерами в адресі, наводяться транслітерацією буквами українського алфавіту. Поруч в дужках адреса наводиться мовою оригіналу.

У цьому ж розділі для заявників – юридичних осіб України наголошується ідентифікаційний код по Єдиному Державному реєстру підприємств і організацій України.

Якщо заявником є фізична або юридична особа, яка проживає або має постійне місцезнаходження за межами України, наголошується відповідний код держави двома буквами латинського алфавіту згідно із стандартом ВОІВ ST.З.

Якщо заявник має право на пріоритет, то в наступних розділах заяви під кодами (310), (320), (330) і (230) слід зробити відповідні відмітки і навести необхідні відомості.У розділі під кодом (750) наголошується повна поштова адреса в межах України, по якій вестиметься листування із заявником, прізвище або найменування адресата.

У розділі під кодом (740) наводяться дані про представника у справах інтелектуальної власності, якщо заявка подається через такого.

Зображення знаку, який заявляється, розміщується в розділі під кодом (540).

У розділі під кодом (541) проставляється відмітка (Х), якщо заявник бажає, щоб знак був зареєстрований і опублікований з використанням стандартних символів Відомства.

У розділі під кодом (546) проставляється відмітка (Х), якщо знак заявлений не стандартними символами.

У розділі під кодом (591) наголошується колір (поєднання кольорів) заявленого знаку.

Якщо на реєстрацію поданий знак в чорно-білому виконанні відмічений розділ не заповнюється.

У розділі під кодом (554) проставляється відмітка (Х), якщо заявляється об'ємний знак.

У розділі під кодом (511) наводиться повний перелік товарів і/або послуг, для яких просять правову охорону знаку.

Товари і/або послуги мають бути згруповані по класах МКТП.

Спочатку наголошується номер класу, а потім наводяться товари і/або послуги, які відносяться до класу. Номери класів розміщуються в порядку зростання.

Розділ заяви «Перелік документів, які додаються» заповнюється за допомогою відміток «Х» у відповідних клітинках з вказівкою кількості листів і екземплярів документів.

Розділ під кодом (390) заповнюється тоді, коли заявник вимагає застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції.

Розділи під кодами (641), (646) заповнюються в разі наявності раніше поданих заявок, реєстрацій, що діють, або, якщо заявник має намір отримати повторну реєстрацію знаку, відповідно до статті 22 Закони.

Заповнення останнього розділу заяви «Підписи» обов'язково.

Заява підписується заявником.

Якщо заявником є юридична особа, заява підписується особою яка має на це право, додається літерна розшифровка підпису і наголошується посада. Підпис скріпляється друком.

Якщо заявка подається через представника у справах інтелектуальної власності, останній має право підпису замість заявника.

У цій графі проставляється також дата підпису.

Будь-які відомості, які приводяться на додатковому листі підписуються в порядку, визначеному в цьому пункті.

Бланк заяви на торговельну марку наведено у Додатку П.


4198030078918553.html
4198062365654226.html
    PR.RU™