Параметри навколишнього середовища і залишкових газів

Умови на впуску: переважно у розрахунках приймають тиск р0=0,1 МПа, температуру Т0=293 К.

Підігрів свіжого заряду у двигуні здійснюється у впускному трубопроводі, що омивається охолоджуючою рідиною, а також у циліндрах. Враховуючи те, що при підвищеній температурі заряду його щільність знижується, підігрів повинен забезпечувати підвищення температури у межах ΔТ0 = 0...20 К. Переважно приймають ΔТ0= 10К.

Значення тиску залишкових газів для номінального режиму роботи карбюраторних двигунів і двигунів з розподіленим впорскуванням лежить у межах рг = (1,02…1,25)·р0 МПа (більш високі значення – для двигунів з високою частотою обертання колінчастого вала). Значення температури залишкових газів для карбюраторних двигунів Тг = 900…1100 К.

Для двигунів з розподіленим впорскуванням при різних швидкісних режимах роботи тиск залишкових газів може визначатись за формулою [1]:

МПа, (3.19)

де ;

n, nн – відповідно частоти обертання колінчастого вала двигуна, що проектується, і двигуна-прототипу, хв.-1;

– тиск залишкових газів на номінальному режимі роботи двигуна.

Температура залишкових газів Тгдля двигунів з розподіленим впорскуванням визначається з номограми [1] , яку наведено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1– Номограма для визначення вихідних параметрів двигуна з розподіленим впорскуванням палива

Для дизелів рг = (1,05…1,25)·р0 МПа. При використанні турбокомпресора тиск наддувочного повітря приймають згідно з завданням рк (МПа). Тиск залишкових газів рг = (0,75…0,95)·рк.

Температуру повітря після компресора визначають за формулою:

К, (3.20)

де nk= 1,5…1,7 – показник політропи стиску в компресорі, приймають для відцентрового нагнітача, що охолоджується корпусом, nk =1,5.

При наддуві температурний режим двигуна підвищується, проте достатньо високе значення ступеня стискузнижує температуру і тиск у процесі стиску. Тому для дизелів можна приймати їх значення відповідно :

Tг =700…900 К і рг =0,86·рkМПа.


4196961496604849.html
4197114764469206.html
    PR.RU™