Формування, зміни і доповнення до Переліку ДАК України щодо наукових фахових видань

Статті наукового характеру друкуються переважно в наукових збірниках або журналах.

Науковий журнал–журнал, що містить статті та матеріали досліджень теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно фахівцям певної галузі науки. За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні.

Особливе значення наукові статті мають для здобувача наукового ступеня доктора чи кандидата наук. Крім зазначених, вони мають відповідати ще й таким вимогам:

1. Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових журналахта інших періодичних наукових фахових виданнях,їх перелік затверджує ДАКУкраїнипри дотриманні таких вимог:

• наявність у складі редакційної колегії не менше п'яти докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково мають бути штатні працівники наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичні видання);

• журнали підписуються до друку виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи (організації чи вищого навчального закладу), що його видає, про що зазначається у вихідних даних;

• тираж не менше ніж 100 примірників;

• повне дотримання вимог до редакційного оформлення періодичного видання згідно з державними стандартами України;

• наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено ДАК України.

2. Публікація не більше однієї статті здобувача за темою дисертації в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання).

Не зараховуються праці, в яких немає повного опису наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових працях, що входять до списку основних.

Нині Державна атестаційна колегія МОНмолодьспорту України затвердила понад 100 журналів і майже 200 збірників наукових праць з економіки. Серед них, зокрема:

Збірники наукових праць:

1. Аграрний вісник Причорномор’я. Серія: економічні науки (Одеський державний сільськогосподарський інститут), 10.11.99.



2. Вісник Донецького університету. Серія “Економіка і право”, 09.06.99.

3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економічні науки”, 09.06.99.

4. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Економіка АПК, 10.11.99.

5. Вісник Львівського університету. Серія економічна.

Журнали:

1. Актуальні проблеми економіки (ВНЗ “Національна академія управління”), 10.12.03.

2. Бухгалтерський облік і аудит, 09.06.99.

3. Вісник Вінницького державного технічного університету, 08.09.99.

4. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України), 15.01.03.

5. Вісник аграрної науки, 09.06.99.

Державна атестаційна колегія МОН України своїми постановами періодично вносить зміни і доповнення до Переліку наукових фахових видань на основі періодичного аналізу їхнього змісту та дотримання основних вимог до цих видань.


4195129246422259.html
4195246928083454.html
    PR.RU™