Маркетингові дослідження підприємства

Маркетингові дослідження підприємства провадять, як правило, для визначення рівня власної конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність підприємства — це його здатність посісти відповідну позицію на конкретному ринку.

Найоб’єктивнішим, з погляду маркетингу, є встановлення конкурентоспроможності підприємства на підставі його реальних конкурентних переваг. Згідно з таким підходом оцінка конкурентоспроможності підприємства — це порівняння його характеристик, властивостей чи марок товарів, що ним продукуються, із аналогічними показниками пріоритетних конкурентів (тобто з найліпшими позиціями на даному ринку) для визначення того, що забезпечує підприємству переваги над конкурентами в конкретній сфері чи навіть у кількох сферах діяльності.

Існують зовнішні і внутрішні конкурентні переваги:

а) зовнішні базуються на відмінних якостях товару, що стають цінністю для покупців через те, що зменшують їхні витрати або підвищують ефективність їхньої діяльності. Така перевага збільшує «ринкову силу» підприємства, бо вона може примусити ринок погодитись навіть на вищу ціну продажу, ніж у конкурентів;

б) внутрішніполягають у скороченні витрат чи налагодженні ефективнішої системи управління, ніж у конкурентів, що дає змогу виробнику знизити собівартість товарів, а отже, і ціни, здобуваючи в такий спосіб пріоритет на ринку.

На рис. 16 показано обидва типи конкурентних переваг і ті стратегії підприємства, які можна розробити на підставі цих типів.

Рис. 16. Типи конкурентних переваг і стратегії підприємства

Оцінити конкурентоспроможність підприємства можна також, аналізуючи його сильні і слабкі сторони та порівнюючи отримані дані з даними підприємства-конкурента. Під час аналізу необхідно отримати відповіді на такі запитання:

— плани конкурентів стосовно зміни частки ринку, підвищення рентабельності виробництва, збільшення обсягів продажу;

— якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти зараз;

— за допомогою яких засобів конкуренти забезпечують реалізацію своїх стратегій;

— сильні і слабкі сторони конкурентів;

— яких дій варто чекати в майбутньому від нинішніх та можливих конкурентів.

Головним результатом такого аналізу є знайдення способів і резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності в цілому.

Завдання для самоконтролю

1. Що таке навколишнє бізнес-середовище? Назвіть його зовнішніх суб’єктів, умови та сили.

2. Охарактеризуйте мікросередовище підприємства.

3. Що таке маркетингові дослідження? Охарактеризуйте їхню роль, межу, предмет та об’єкт.

4. Назвіть основні принципи маркетингових досліджень. Поясніть їх сутність.

5. Назвіть основні завдання маркетингових досліджень.

6. Назвіть та охарактеризуйте основні види маркетингових досліджень. Поясніть їхні переваги і недоліки.

7. Охарактеризуйте алгоритм маркетингових досліджень. Розкрийте зміст основних етапів таких досліджень.

8. Охарактеризуйте власні організаційні форми проведення маркетингових досліджень.

9. Назвіть види спеціалізованих дослідницьких організацій.

10. Назвіть та охарактеризуйте чинники вибору організаційних форм маркетингових досліджень.

11. Наведіть класифікацію маркетингової інформації та охарактеризуйте її окремі різновиди.

12. Поясніть сутність первинної та вторинної маркетингової інформації. Охарактеризуйте переваги та недоліки кожної з них.

13. Поясніть сутність методів збирання первинної інформації.

14. Назвіть основні джерела маркетингової інформації.

15. Поясніть сутність та охарактеризуйте структуру маркетингових інформаційних систем.

16. Дайте визначення поняття «кон’юнктура ринку». Назвіть основні аспекти аналізу загальноекономічної кон’юнктури та кон’юнктури конкретного товарного ринку.

17. Поясніть сутність прогнозування кон’юнктури товарного ринку.

18. Дайте визначення поняття «місткість ринку». Поясніть сутність реальної та потенційної місткості ринку. Наведіть формули їх обрахунку.

19. Поясніть, що таке ринкове сегментування.

20. Поясніть сутність та назвіть методи прогнозування збуту.

21. Дайте визначення поняття «поведінка споживачів». Поясніть сутність економічного та мотиваційного підходу до вивчення поведінки споживачів.

22. Наведіть приклад моделі поведінки споживачів.

23. Охарактеризуйте процес прийняття споживачем рішення про купівлю та три можливі його варіанти.

24. Дайте характеристику ситуаційних впливів на поведінку споживачів, прийняття ними відповідних рішень про купівлю.

25. Назвіть та охарактеризуйте чинники соціокультурного та маркетингового впливу на поведінку споживачів.

26. Охарактеризуйте чинники «чорної скриньки» споживачів.

27. Наведіть класифікацію основних видів конкуренції.

28. Охарактеризуйте п’ять сил конкурентного середовища.

29. Охарактеризуйте підхід М. Портера до вивчення можливої реакції конкурентів.

30. Назвіть основні запитання, на які необхідно відповісти, аналізуючи конкурентів підприємства.

31. Дайте визначення конкурентоспроможності підприємства.

32. Поясніть сутність внутрішніх і зовнішніх конкурентних переваг підприємства.


4194988674348827.html
4195036383980602.html
    PR.RU™