Основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів

Мета і завдання курсу

Дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості, історичного типу світогляду; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, уміння пов’язувати загальнофілософські проблеми з розв’язанням завдань економічної теорії і практики.

Бюджет часу

Лекцій — 30 год.

Семінарських занять — 24 год.

Самостійна робота — 54 год.

Разом: 108 год.

1.3. Тематичний план теоретичного
(лекційного) курсу

№ п/п Тематика лекцій Кількість годин
Тема 1 Предмет філософії
Тема 2 Філософія Стародавнього світу
Тема 3 Філософія Середньовіччя
Тема 4 Філософія Нового часу
Тема 5 Німецька класична філософія
Тема 6 Історія філософії України
Тема 7 Тенденції розвитку сучасної філософії
Тема 8 Проблеми систематизації філософського знання
Тема 9 Онтологія
Тема 10 Гносеологія
Тема 11 Соціальна філософія і філософська антропологія
Тема 12 Філософія і методологія соціального і економічного пізнання
Разом:

Схема 1.3.1. МОДУЛЬНА структура курсу філософії

1.3.2. ЗМІСТ МОДУЛІВ

Модуль 1. Історія філософії

Тема 1. Предмет філософії

Філософія та світогляд. Світогляд і світовідчуття, світосприйняття і світорозуміння. Історичні типи світогляду: міф, релігія, науковий світогляд, філософський світогляд. Предмет філософії. Філософія як дослідження світоглядних проблем засобами раціонального мислення. Основне коло філософських питань. Основні теми філософських роздумів: світ і людина, сутність і зміст людського існування. Основне питання філософії. Головні напрями у філософії. Філософія та культура. Функції філософії: світоглядна, гносеологічна, методологічна, аксіологічна, прагматична та ін. Соціальна спрямованість філософського знання. Сутність загальнолюдських цінностей у філософії. Людина як найвища цінність. Місце й роль філософії у сучасному суспільному житті.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу

Культурно-історичні передумови виникнення філософії. Передумови філософії у Стародавній Індії. Велична та епічна література про людину, її походження та існування. Релігійно-філо­софські вчення: джайнізм, чарвака, буддизм. Зародження філософії у Стародавньому Китаї. Конфуціанство та даосизм.

Своєрідність філософії Стародавньої Греції: досократичного, класичного, елліністичного та римського періодів античності. Вчення про буття (Мілетська школа). Вчення про рух (Елейська школа). Людина як міра усіх речей (Протагор). Самопізнання та належне існування (Сократ). Людина як мікрокосм, атомізм Де-мокріта. Платонізм та неоплатонізм. Космоцентризм античної міфології та антропоцентризм грецької просвіти. Софісти. Становлення античної діалектики. Арістотель як систематизатор античної філософії.

Тема 3. Філософія Середньовіччя

Розвиток християнства у Західній Європі. Апологетика, патрис­тика, схоластика. Суперечка про природу понять: реалізм і номі­налізм. Особливості західноєвропейської та східноєвропейської релігійної філософії. Мусульманська та іудейська культура і філософія (М. Маймонід, І. Гебіроль, Авіценна, Аверроес).

Вчення Фоми Аквінського про єдність душі і тіла, про двоїстість істоти, про співвідношення релігії, філософії і науки.

Філософія Відродження. Гуманізм та антропоцентризм. Натурфілософія Відродження; пантеїзм; повернення до первісного розуміння сутності діалектики. Геліоцентризм і вчення про нескінченність Всесвіту (Дж. Бруно, М. Кузанський).

Реформація, її ідеї (Т. Мюнцер, М. Лютер, Ж. Кальвін).

Тема 4. Філософія Нового часу

Наукова революція XVII ст. (І. Ньютон) і проблема методу пізнання у філософії (Ф. Бекона, Р. Декарта). Емпіризм і раціоналізм (Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм, А. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейб­ніц). Створення механічно-матеріалістичної картини світу. Понят­тя субстанції у філософії Б. Спінози. Монадологія Г. Лейбніца.

Проблема людини у філософії Просвітництва (Монтеск’є, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французький матеріалізм, його розуміння людини і суспільства (Ж. Ламетрі, К.-А. Гельвецій, П. Голь­бах, Д. Дідро).

Тема 5. Німецька класична філософія

Місце німецької класичної філософії в історії філософської думки. Філософські позиції І. Канта. Філософська система І. Фіхте. Суб’єктивна діалектика. Філософія тотожності Ф. Шел­лінга. Г. Гегель, його філософська система та метод. Антро­пологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. Німецька класична філо­софія і сучасне бачення світу.

Тема 6. Історія філософії України

Становлення й розвиток світогляду давніх слов’ян: давньо-слов’янська міфологія, запровадження християнства. Філософська думка періоду етнокультурної катастрофи. Становлення філософії українського духу в Києво-Могилянській академії. Г. С. Ско­ворода — фундатор філософії українського кордоцентризму. Ук­раїнський романтизм (М. Гоголь, М. Костомаров, П. Куліш та ін.). Філософські ідеї Т. Шевченка. Академічна філософія (С. Гогоць­кий, П. Юркевич, В. Лесевич, О. Гіляров та ін.). Соціально-філософські погляди Л. Українки, П. Грабовського, М. Коцюбин­ського, М. Драгоманова, І. Франка, В. Антоновича. Філософія періоду відродження українського духовного життя (В. Винничен­ко, М. Грушевський, В. Зеньковський та ін.). Філософія націо­нальної самобутності (Д. Донцов, В. Липинський, І. Лисяк-Руд­ницький та ін.). Філософська спадщина Д. Чижевського. Філософія України в радянський період. Розробка філософських проблем у сучасній Україні.

Тема 7. Тенденції розвитку сучасної філософії (XX cm.)

Плюралізм течій сучасної філософії. Критичний перегляд прин­ципів і традицій класичної філософії кінця XIX—початку
XX ст. Захист і оновлення класичних філософських традицій: неотомізм (Ю. Бохенський, Ж. Мартін, Т. де Шарден), неокан­тіанство (О. Лібман, Г. Коген), неогегельянство (Б. Кроче, Ж. Іп­політ, Дж. Ройс).

Філософські погляди К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна: проб­леми буття-мислення, матерії-свідомості, матеріального-ідеаль­ного, діалектики, відчуження, матеріалістичного розуміння істо­рії, комуністичного ідеалу.

Проблема раціонального та ірраціонального. Ірраціоналістичний і містичний підхід у філософському аналізі (А. Шопенгауер, Ф. Ніц­ше, В. Дільтей). Філософські проблеми психоаналізу (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Е. Фромм).

«Екзистенціальна філософія» та її різновиди (С. К’єркегор, М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс). Життя і смерть, сенс існування, проблема свободи.

Проблема знання і мови у філософії. Неопозитивізм (Л. Вігтен­штейн, Р. Карнап, Б. Рассел), структуралізм (К. Леві-Строс, М. Фуко), герменевтика (Г. Гадамер, П. Ріккерт, Т. Кун). Г. Маркузе й «нові ліві». Постпозитивізм (К. Поппер, І. Лакатош, П. Фейєрабенд).

Модуль 2. Система філософії

Тема 8. Проблема систематизації філософського знання

Сучасні уявлення про філософію. Концепція походження і конструювання філософських систем. Діалектика як теорія систем. Класична і некласична філософія. Філософія і філософствування. Закони та категоріальний апарат філософії. Типологія філософських систем. Філософія як об’єкт пізнання.

Тема 9. Онтологія

Філософський зміст проблеми буття. Основні форми буття. Буття людини як фундаментальна проблема філософії. Суспільне та індивідуальне буття. Буття речей, процесів і станів природи. Матерія і свідомість. Основні форми існування матерії. Проблема єдності світу. Сутність та структура свідомості. Діалектика та її альтернативи. Закони і категорії діалектики. Принципи діалектики. «Негативна діалектика». Метафізика як наука і метод. Інтуїтивізм. Еволюціонізм. Софістика і еклектика.

Тема 10. Гносеологія

Пізнання як відображення. Суб’єкт і об’єкт пізнання. Основні принципи теорії пізнання та багатовимірність його форм. Особливості пізнання природного, соціокультурного і духовного світу людини. Пізнання і творчість. Проблеми істини. Об’єктивність істини. Абсолютна та відносна істина. Конкретність істини. Істина й цінність. Сучасні концепції істини. Критерії істини.

Тема 11. Соціальна філософія і філософська антропологія

Особливості філософського пізнання суспільства і людини. Роль соціального пізнання в історії. Специфіка предмета соціальної філософії. Співвідношення предметів соціальної філософії та інших гуманітарних наук. Головні категорії соціальної філософії. Суспільство як система, що само розвивається. Спадковість ідей суспільного розвитку в контексті класових і загальнолюдських пріоритетів. Історичний генезис теоретичних обгрунтувань сутності суспільного поступу: діалектично-матеріалістична концепція, соціологічна, феноменологічно-герменевтична, технократична, моральна, культурологічна та ін.

Суб’єкти суспільного розвитку: індивіди та соціальні спільноти. Особистість у вимірах філософського аналізу. Матеріальні аспекти розвитку суспільства. Соціально-політична сфера. Духовне життя сус­пільства. Відчуження як фактор, що зумовлює однобічний розвиток людини. Аксіологія і сучасність. Концепції майбутнього людства.

Тема 12. Філософія і методологія соціального
і економічного пізнання

Типологія філософських і методологічних проблем науки. Тенденції розвитку загальної методології та філософії науки. Методологія як стиль мислення. Рівні методології. Основні методи наукового пізнання. Форми наукового пізнання. Структура емпіричного та теоретичного рівнів знання. Логіка соціального та економічного пізнання. Етика та праксеологія науки. Економіка й мораль. Методологія і логіка соціального та економічного пізнання: марксистська, неопозитивістська, феноменологічна, герменевтична, прагматична, екологічна, синергічна та ін.

1.4. Тематичний план семінарських занять

№ п/п Тематика семінарських занять Кількість годин
Тема 1 Предмет філософії
Тема 2 Філософія Стародавнього світу
Тема 3 Філософія Середньовіччя
Тема 4 Філософія Нового часу
Тема 5 Німецька класична філософія
Тема 6 Історія філософії України
Тема 7 Тенденції розвитку сучасної філософії
Тема 8 Проблеми систематизації філософського знання
Тема 9 Онтологія
Тема 10 Гносеологія
Тема 11 Соціальна філософія і філософська антропологія
Тема 12 Філософія і методологія соціального і економічного пізнання
Разом:

1.4.1. Плани семінарських занять

Тема 1. Предмет філософії (2 год.)

План

1. Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

2. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії.

4. Структура і функції філософії.


Література

1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1996. — Розділ 1.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Брак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 1.

3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 1.

4. Философия: Учеб. для высших учеб. заведений. — Ростов н/Д., 1996. — Глава 1.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу (2 год.)

План

1. Принципи періодизації історії філософії.

2. Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай, Єгипет, Вавилон, Палестина, Іран).

3. Антична філософія.

Література

1. Виндельбанд В. История древней философии. — К.: Тандем, 1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка та ін. — К.: Либідь, 1994. —Лекція 2, 3.

3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, §1,2.

4. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. — М.: Высш. шк., 1981.

Тема 3. Філософія Середньовіччя (2 год.)

План

1. Етапи розвитку філософії Середньовіччя в Західній Європі.

2. Арабська і єврейська філософія Середньовіччя.

3. Філософія епохи Відродження.

4. Філософія Реформації.

Література

1. История философии: Запад — Россия — Восток. Книга вторая: Фи­лософия XV—XIX вв.: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Н. В. Мот­рошиловой. — М.: Греко-латинский кабинет, 1996.

2. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 3.

3. Філософія. Курс лекцій. — К.: Либідь, 1994. — Лекції 4, 5.

4. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. — М.: Высш. шк., 1991.

Тема 4. Філософія Нового часу (2 год.)

План

1. Основні риси філософії Нового часу. Наукова революція XVII ст.

2. Емпіризм і гносеологія Ф. Бекона, Т. Гоббса.

3. Дуалізм і раціоналізм Р. Декарта, пантеїзм Б. Спінози, монадологія Г. Лейбніца.

4. Суб’єктивний ідеалізм і агностицизм (П. Бейль, Д. Берклі, Д. Юм).

5. Французькі матеріалісти XVIII ст. (Д. Дідро, П.-А. Гольбах,
Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо).

Література

1. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 6.

2. Філософія: Підруч. /Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 3.

3. Соколов В. В. Европейская философия XV—XVII веков: Учеб. пособие. —М.: Высш. шк., 1984.

Тема 5. Німецька класична філософія (2 год.)

План

1. Історичні умови формування класичної німецької філософії, її основні риси.

2. Філософські та соціально-етичні погляди І. Канта.

3. Післякантівський суб’єктивний ідеалізм (Й. Фіхте).

4. Діалектика і натурфілософія Ф. Шеллінга.

5. Філософія історії І. Гердера.

6. Об’єктивний ідеалізм і діалектика Г. Гегеля.

7. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.


Література

1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 5.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 7.

3. История философии: Запад — Россия — Восток. Книга вторая: Философия XV—XIX вв.: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Н. В. Мот­рошиловой. — М.: Греко-латинский кабинет, 1996. — Главы 5—9.

Тема 6. Історія філософії України (4 год.)

План

1. Давньослов’янська міфологія — колиска філософської думки України-Русі.

2. Філософська думка Київської Русі.

3. Філософські ідеї в духовній культурі України XII—XIII ст.

4. Гуманізм епохи Відродження в Україні.

5. Розвиток реформаційних і гуманістичних ідей в Острозькій академії та братських школах.

6. Філософія в Києво-Могилянській академії. Філософія «серця» Г. С. Сковороди.

7. Український романтизм.

8. Українська академічна філософія. Філософські погляди П. Юркевича.

9. Російськомовна школа «Київського кола» другої половини XIX—початку XX ст.

10. Філософія української революційної демократії.

11. Філософська думка української діаспори.

12. Світоглядно-філософська ситуація в Радянській і пострадянській Україні.

Література

1. Історія філософії України: Підруч. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І. В. Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994.

2. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посіб. / Упо-ряд. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. — К.: Либідь, 1993.

Тема 7. Тенденції розвитку сучасної філософії (4 год.)

План

1. Марксистська філософія, її структура, проблеми й основні різновиди.

2. Позитивізм і неопозитивізм, його різновиди.

3. Екзистенціалізм та його різновиди.

4. Філософська антропологія.

5. Фрейдизм та неофрейдизм.

6. Персоналізм і неоперсоналізм.

7. Неотомізм.

Література

1. Андерсен П. Размышления о западном марксизме. На путях исто­рического материализма / Пер. с англ. — М.: Интер — Версо, 1991.

2. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 4.

3. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 12.

4. Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин, М. Ф. Тарасенко. — К.: Довіра, 1993. — Кн. 6.

Тема 8. Проблеми систематизації
філософського знання (2 год.)

План

1. Принципи побудови філософських систем.

2. Класичні і некласичні підходи до побудови систем науки і філософії.

3. Структура філософських систем, їх типологія.

4. Філософія як об’єкт дослідження.

5. Проблема систематизації законів та категоріального складу фі­лософії.

Література

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Диалектический материализм (Общие тео­ретические принципы): Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1987. — Разд. 1.

2. Кувакин В. А. Что такое философия? — М.: Изд-во МГУ, 1989.

3. Ильенков Э. В. Философия и культура. — М.: Политиздат, 1991.

4. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. — М.: Прогресс, 1990.

Тема 9. Онтологія (2 год.)

План

1. Сутність і основні форми буття.

2. Буття матеріального. Матерія і рух. Простір і час.

3. Буття людини.

4. Буття ідеального. Свідомість, її структура.

5. Діалектика та її альтернативи.

6. Буття соціального.

7. Проблема єдності світу, її вирішення в історії філософії.

Література

1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 5—10.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекції 13—18.

3. Философия :Учеб. для высших учебных заведений. — Ростов н/Д: Феникс, 1996. — Гл. III—VI.

Тема 10. Гносеологія (2 год.)

План

1. Основні принципи теорії пізнання.

2. Пізнання як відображення. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

3. Єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні.

4. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання.

5. Творчість та інтуїція.

6. Проблема істини, її критерії.

Література

1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 11—12.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Та­бачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 20.

Тема 11. Соціальна філософія
і філософська антропологія (4 год.)

План

1. Особливості філософського пізнання суспільства і людини.

2. Природні умови розвитку суспільства.

3. Матеріальне виробництво як основа розвитку суспільства.

4. Соціально-політична сфера суспільства.

5. Духовні виміри життя суспільства.

6. Філософська антропологія.

7. Особистість і суспільство.

8. Суспільний прогрес, його критерії.

Література

1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 13—17.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка,
В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекції 23—29.

3. Социальная философия: Учеб. пособие для вузов / В. Н. Лаври­ненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; Под ред. проф. В. Н. Ла­вриненко. — М.: Культура й спорт ЮНИТИ, 1995.

Тема 12. Філософія і методологія соціального
і економічного пізнання (2 год.)

План

1. Філософські проблеми економічного життя суспільства.

2. Економічне життя і економічна свідомість.

3. Методологія соціально-економічних досліджень.

4. Економічна діяльність як вид соціальної творчості.

5. Підприємництво як феномен культури.

Література

1. Бродель Ф. Время мира: В 3 т.: Пер. с франц. — М.: Прогресс, 1992.

2. Вебер М. Избранное: Пер. с нем. — М.: Юрист, 1994. — С. 43—73.

3. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1990.

4. Гаврилишин Б. Дорога в майбутнє: Пер. з англ. — К.: Основи, 1993.

5. Глущенко Е. В., Капцов А. И., Тихонравов Ю. В. Основы предпринимательства: Учеб. пособие. — М.: Вестник, 1996. — С. 5—9.

6. Заславская Т. И., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни. — Новосибирск: Наука, 1991.

7. Замошкин Ю. А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность // Вопр. филос. — 1991. — № 2. — С. 3—13.

8. Корнаи Я. Путь к свободной экономике: Пер. с англ. — М.: Экономист, 1990.

9. Кузьмин В. П. Принципы системности в теории и методологии К. Маркса. — М.: Политиздат, 1980.

10. Маркс К. Экономические рукописи 1857—1861 гг.: В 2 ч. — М.: Политиздат, 1980.—Ч. 1.

11. Методологічні вказівки до вивчення спецкурсу «Соціальна філософія та психологія підприємства» / Укл. В. X. Арутюнов, Б. В. Пясковський. — К.: КДЕУ, 1993.

12. Методологічні вказівки до вивчення спецкурсу «Методи творчості в соціально-економічному дослідженні». Для бакалаврів та магістрів / Укл. Б. В. Пясковський, В. X. Арутюнов. — К.: КДЕУ, 1996.

13. Попов В. Д. Экономическое сознание: сущность, формирование и роль в социалистическом обществе. — М.: Мысль, 1981.

14. Поппер К. Открытое общество и его враги. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы: Пер. с англ. — М.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. — Т. 2.

15. Платонов С. После коммунизма: Кн., не предназначенная для печати; Второе пришествие: Бездны. — М.: Мол. гвардия, 1991.

16. Русская философия собственности (XVII—XXII). / Сост. К. Исуков, И. Савкин. — СПб.: СП «Ганза», 1993.

17. Рих А. Хозяйственная этика: Пер. с нем. — М.: Посев, 1996.

18. Ракитов А. И. Философская азбука бизнеса // Вопр. филос. — 1991. — № 2. — С. 25—36.

19. Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопр. филос. — 1990. — № 10. — С. 113—151; № 11. — С. 123—164.

1.5. Тематичний план завдань з СРС
(самостійної роботи студентів)

№ п/п Назва теми Види СРС
Тема 1 Предмет філософії Зонд-тест, експрес-тест-1, частотн. Словник
Тема 2 Філософія Стародавнього світу Експрес-тест-2, частотн. Словник, «Хто є хто», «100 філософських шкіл», реферат
Тема 3 Філософія Середньовіччя Експрес-тест-3, частотн. Словник, «Хто є хто», «100 філософських шкіл», реферат
Тема 4 Філософія Нового часу Експрес-тест-4, частотн. Словник, «Хто є хто», «100 філософських шкіл», реферат
Тема 5 Німецька класична філософія Експрес-тест-5, частотн. Словник, «Хто є хто», «100 філософських шкіл», реферат
Тема 6 Історія філософії України Експрес-тест-6, частотн. Словник, «Хто є хто», «100 філософських шкіл», реферат

Закінчення

№ п/п Назва теми Види СРС
Тема 7 Тенденції розвитку сучасної філософії Експрес-тест-7, частотн. Словник, «Хто є хто», «100 філософських шкіл», реферат
Тема 8 Проблеми систематизації філософського знання Експрес-тест-8, частотн. Словник, реферат, аналітичні тести
Тема 9 Онтологія Експрес-тест-9, частотн. Словник, реферат, аналітичні тести
Тема 10 Гносеологія Експрес-тест-10, частотн. Словник, реферат, аналітичні тести
Тема 11 Соціальна філософія і філософська антропологія Експрес-тест-11, частотн. Словник, реферат, аналітичні тести
Тема 12 Філософія і методологія соціального і економічно­го пізнання Експрес-тест-12, частотн. Словник, реферат, доповідь на наукову студентську конференцію

Вивчення курсу філософії здійснюється, крім лекційних та семінарських форм, у таких формах СРС:

¾ самостійна робота з філософською літературою, конспектування першоджерел (див. список літератури);

¾ підготовка рефератів, захист їх (див. тематику рефератів);

¾ розв’язування тестів (див. експрес-тести, зонд-тести та ін.);

¾ складання частотного словника («100 базових понять»);

¾ упорядкування інформації про відомих філософів і філософсь­кі школи (див. завдання «Хто є хто», «100 філософських шкіл»);

¾ аналітична робота з філософськими текстами (див. аналітичні тести);

¾ науково-студентська робота (участь у роботі студентських наукових гуртків, наукових студентських конференцій різного рівня: вузівського, міського, республіканського, міжнародного).

1.5.1. ЗОНД-ТЕСТ з ТЕМИ «ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ»*

(За допомогою цього тесту визначається ступінь готовності аудиторії до раціонального сприйняття філософського курсу.)

1. Яке з наведених нижче визначень філософії здається вам найбільш прийнятним? (Підкресліть не більше 3 означень; бажано сформулювати і своє розуміння):

1.1. Філософія — це любов до мудрості.

1.2. Філософія — це вчення про буття як таке.

1.3. Філософія — це свідомість, мислення вголос.

1.4. Філософія — узагальнений світогляд.

1.5. Філософія — це наука наук.

1.6. Філософія — це мистецтво виживати і вмирати.

1.7. Філософія — це вчення про належне, про ідеали, про цінності.

1.8. Філософія — це вчення про мораль, щастя та сенс життя.

1.9. Філософія — це вчення про людину.

1.10. Філософія — це наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства та людського мислення.

1.11. Філософія — це не наука, а наука не філософія.

1.12. Філософія — це квінтесенція історичної епохи (за Гегелем).

1.13. Філософія — це вчення про всезагальне в системі «Людина — світ».

1.14. Філософія — це вид «їжі», яка, коли жуєш, то здається, що в роті щось є, а коли збираєшся її ковтнути, то з’ясовується, що фактично нема чого ковтати.

1.15. Філософія дещо нагадує царство короля Ліра, який збіднів до краю через те, що роздав його своїм дітям (все, що було за змістом у філософії, перейшло до інших наук у процесі диференціації знань).

1.16. Філософія — це ірраціональна форма пояснення того, що неможливо пояснити за допомогою «здорового глузду».

1.17. Філософія — це особлива форма інтелектуальної діяльності, не пов’язаної ні з яким предметом конкретно.

1.18. Філософія — це стан душі (наприклад, під час медитації).

1.19. Філософія — це осягнення істини за допомогою серця (за мотивами Г. Сковороди).

1.20. Філософія — це вчення про Бога, про все божественне (за вченням Дамаскіна).

1.21. Філософія — це _________________________________

(подайте свій варіант розуміння філософії)

2. Де і як формувались ваші уявлення про філософію:

2.1. У навчальному закладі (школі) до вступу в КНЕУ: ______

______________________________________________________

2.2. Завдяки самоосвіті (читання філософської літератури):

______________________________________________________

2.3. Через вплив засобів масової інформації (радіо, телебачення, газети, журнали):

2.4. Завдяки читанню та осмисленню серйозної художньої літератури (Л. Толстой, Ф. Достоєвський, Ж. Сартр, Чингіз Айтматов, І. Франко, О. Гончар та ін.):

______________________________________________________

2.5. Під впливом церкви, засвоєння релігійного світогляду, Святого Письма:

2.6. У результаті читання наукової фантастики (С. Лем, А. Азімов, К. Ціолковський та ін.):

2.7. Завдяки знайомству зі східними філософськими та релігійними джерелами, пов’язаними з цим світоглядом та своєрідною культурою: ____________________________

2.8. У результаті читання соціально-економічної літератури:

2.9. Назвіть інші фактори, які вплинули на формування ваших філософських поглядів:

3. Назвіть імена найбільш відомих вам українських філософів:

3.1. _____________ 3.2. _____________ 3.3. ___________

4. Назвіть імена найбільш відомих вам сучасних філософів Заходу:

4.1. ___________ 4.2. _____________ 4.3. ___________

5. Які твори і яких філософів ви читали (як вітчизняних, так і зарубіжних)?

5.1. ________________________________________________

5.2. ________________________________________________

5.3. ________________________________________________

6. Якщо ви раніше вивчали філософію в тій або іншій формі, то яка з філософських проблем вас найбільше зацікавила? (Назвіть принаймні 1—2 проблеми):

6.1. ______________________ 6.2. ____________________

7. Можливо, ви виступали з філософським рефератом або брали участь у конкурсі праць з філософської проблематики. Якщо так, то назвіть тему реферату, конкурсної роботи тощо:

______________________________________________________

8. Якщо ви дали позитивну відповідь на запитання 7, то зазначте, чи маєте намір у подальшому працювати над висунутими вами проблемами?

8.1. Так. 8.2. Ні. 8.3. Важко відповісти.

9. Чи бажаєте ви поза межами нормативного філософського курсу вивчати за своїм вибором ще 1—2 нижчезазначених спецкурсів чи спеціальних семінарів? Підкресліть.

9.1. Соціальна філософія та психологія підприємництва.

9.2. Історія розвитку філософської думки в Україні.

9.3. Філософія і творчість.

9.4. Соціальна екологія та філософія.

9.5. Методи творчості в соціально-економічному дослідженні.

9.6. ________________________________________________

(сформулюйте самі теми спецкурсів за вашим розсудом та інтересами)

10. Наведіть деякі дані про себе:

10.1. Прізвище, ім’я, по батькові:

10.2. Рік і місце народження ____________________________

10.3. Який навчальний заклад закінчили, де й коли?

______________________________________________________

10.4. Якщо ви перевелись з якогось іншого вузу, то зазначте, з якого:

10.5. Якщо раніше ви вступали до певного вузу, то назвіть, до якого саме:

10.6. Якби у вас був вибір без особливих зусиль і матеріальних витрат перевестись на іншу спеціальність у нашому вузі чи перейти в інший вуз, то яку спеціальність і який вуз ви обрали б?

10.7. Якби така можливість була вам надана для отримання або продовження освіти за кордоном, то який би вуз і яку країну ви обрали б?

10.8. Чи є у вас домашня бібліотека? ____________________

10.9. Чи є в ній література філософського змісту?

______________________________________________________

(зазначте кількість одиниць)

10.10. Чи є у вас довідкова філософська література, філософський словник, підручники, навчальні посібники з філософії? (Якщо є, то вкажіть кількість одиниць) ___________

1.5.2. ЕКСПРЕС-ТЕСТИ

Експрес-тест М І (Тема 1)

1. Назвіть 3 історичні типи світогляду:

______________________________________________________

2. Назвіть 3 основні елементи структури світогляду:

______________________________________________________

3. Назвіть 3 фактори формування світогляду:

______________________________________________________

4. Назвіть 3 основні напрями вирішення одного боку «основного питання філософії»

______________________________________________________

5. Назвіть 3 основні напрями вирішення другого боку «основного питання філософії»

______________________________________________________

6. Назвіть основні методи у філософії:

______________________________________________________

7. Назвіть не менше 5 функцій філософії:

______________________________________________________

8. Чи може принцип монізму задовольнити ідеалістичну філософію? («Так» чи «Ні»).

______________________________________________________

9. Чи може принцип монізму задовольнити матеріалістичну філософію? («Так» чи «Ні»).

______________________________________________________

10. Чи всі ідеалісти є агностиками? («Так» чи «Ні»).

Експрес-тест № 2(Тема 2)

1. Назвіть 4 основи світобудови згідно з вченням чарваків:

______________________________________________________

2. Назвіть не менше 5 міфів Стародавньої Греції:

______________________________________________________

3. Назвіть не менше 5 філософських шкіл Стародавньої Греції:

______________________________________________________

4. Назвіть не менше 3 представників «перипатетиків» у стародавній філософії:

______________________________________________________

5. Назвіть основні риси діалектики античності:

______________________________________________________

6. Вкажіть 3 основні періоди розвитку античної філософії:

______________________________________________________

7. Вкажіть 5 апорій Зенона Елейського:

______________________________________________________

8. Вкажіть 4 основні стихії Всесвіту Анаксімандра:

______________________________________________________

9. Назвіть закони формальної логіки, що їх визначив Аристотель:

______________________________________________________

10. Назвіть 3 риси раціональної етики стоїцизму:

______________________________________________________

Експрес-тест № 3(Тема 3)

1. Які дві ідеї лежать в основі християнського монотеїзму?

______________________________________________________

2. Назвіть основні етапи розвитку філософії Середньовіччя:

______________________________________________________

3. Назвіть три основні напрями схоластичної філософії:

______________________________________________________

4. Назвіть головну рису середньовічного мислення:

______________________________________________________

5. Назвіть три основні риси філософії Відродження:

______________________________________________________

6. Назвіть три основні питання з’ясування сутності речі в середньовічній філософії:

______________________________________________________

7. Чи може об’єктивний ідеалізм визнавати існування матеріального світу? («Так» чи «Ні»).

8. Чи можуть номіналісти погодитись із твердженням: «Спочатку було слово»? («Так» чи «Ні»).

9. Чи можуть реалісти у схоластичній філософії погодитися з твердженням: «Спочатку було слово»? («Так» чи «Ні»).

10. На якому принципі базується концепція Всесвіту епохи Відродження?

______________________________________________________

Експрес-тест № 4 (Тема 4)

1. Назвіть 4 «ідоли» (перешкоди) в процесі пізнання істини за Ф. Беконом:

______________________________________________________

2. Назвіть логічний метод, який був розроблений Р. Декартом:

______________________________________________________

3. Назвіть логічний метод, який був розроблений Ф. Беконом:

______________________________________________________

4. Назвіть первинні якості матерії за Д. Локком:

______________________________________________________

5. Назвіть вторинні якості матерії за Д. Локком:

______________________________________________________

6. Назвіть відомих представників суб’єктивного ідеалізму у філософії Нового часу:

______________________________________________________

7. Назвіть відомих представників об’єктивного ідеалізму у філософії Нового часу:

______________________________________________________

8. Назвіть відомих представників дуалізму та плюралізму в філософії Нового часу:

______________________________________________________

9. Назвіть відомих представників сенсуалізму в філософії Нового часу:

______________________________________________________

10. Назвіть три елементи натурального права людини за Локком:

______________________________________________________

Експрес-тест № 5 (Тема 5)

1. Назвіть «золоте правило» категоричного імперативу І. Канта:

______________________________________________________

2. Назвіть чотири антиномії за І. Кантом:

______________________________________________________

3. Назвіть не менше трьох «апріорних форм споглядання»:

______________________________________________________

4. Назвіть не менше трьох «апріорних форм мислення»:

______________________________________________________

5. Чи можна, за Кантом, пізнати «речі в собі»? («Так» чи «Ні»).

6. Чи можна, за Кантом, пізнати «речі для нас»? («Так» чи «Ні»).

7. Назвіть три логічні проблеми пізнання за діалектикою Гегеля:

______________________________________________________

8. Назвіть три етапи розвитку абсолютної ідеї за системою Гегеля:

______________________________________________________

9. Яку нову «релігію» намагався створити Л. Фейєрбах?

______________________________________________________

10. Які дві категорії у філософії І. Фіхте відображають принцип тотожності буття й мислення?

______________________________________________________

Експрес-тест № 6 (Тема 6)

1. Назвіть три складові певної дуальності в культурі Київської Русі:

______________________________________________________

2. Назвіть моральні проблеми, які ставили й вирішували мислителі Київської Русі:

______________________________________________________

3. У чому полягає сутність концепції «спорідненої праці» у філософії Г. Сковороди?

______________________________________________________

4. Назвіть три світи вчення Г. Сковороди:

______________________________________________________

5. Яка мораль була домінуючою у філософії українського романізму:

______________________________________________________

6. Назвіть чинники українського менталітету за П. Кулішем:

______________________________________________________

7. Назвіть не менше трьох представників української «філософії серця»:

______________________________________________________

8. Назвіть не менше двох принципів націоналізму за Д. Донцовим:

______________________________________________________

9. Назвіть основні галузі досліджень філософії «червоного позитивізму»:

______________________________________________________

10. Назвіть не менше трьох напрямів розробок сучасної логіки Львівсько-варшавської школи:

______________________________________________________

Експрес-тест № 7 (Тема 7)

1. Назвіть етапи становлення Західної філософії:

______________________________________________________

2. Визначте основні напрями сучасної Західної філософії (зазначте не менше 5):

______________________________________________________

3. Визначте періоди становлення неопозитивізму:

______________________________________________________

4. Назвіть основні філософські засади позитивізму:

______________________________________________________

5. Назвіть періоди становлення екзистенціалізму:

______________________________________________________

6. Назвіть основні напрями розвитку філософії екзистенціа-
лізму:

______________________________________________________

7. Назвіть основні напрями філософської антропології:

______________________________________________________

8. Назвіть основні періоди становлення філософії психоаналізу:

______________________________________________________

9. Назвіть мету і методи герменевтики:

______________________________________________________

10. Назвіть основні засоби ліквідації відчуження людини за К. Марксом:

______________________________________________________

Експрес-тест № 8 (Тема 8)

1. Назвіть основні принципи конструювання класичних філософських систем:

______________________________________________________

2. Назвіть основні принципи розбудови сучасної наукової теорії:

______________________________________________________

3. Назвіть основні системи класичної філософії:

______________________________________________________

4. Назвіть основні риси некласичного етапу розвитку філософії:

______________________________________________________

5. Назвіть основні типи наукової раціональності:

______________________________________________________

6. Назвіть основні елементи системи сучасного філософського знання:

______________________________________________________

7. Назвіть основні способи філософствування:

______________________________________________________

8. Назвіть етноментальні характеристики філософського знання:

______________________________________________________

9. Назвіть основні парадигми філософського знання:

______________________________________________________

10. Назвіть основні підходи до визначення предмета сучасної філософії:

______________________________________________________

Експрес-тест № 9 (Тема 9)

1. Назвіть основні форми буття:

______________________________________________________

2. Назвіть основні типи, види й форми руху матерії:

______________________________________________________

3. Назвіть основні види матерії:

______________________________________________________

4. Назвіть елементи структури свідомості:

______________________________________________________

5. Назвіть основні види практики:

______________________________________________________

6. Назвіть основні функції практики:

______________________________________________________

7. Назвіть основні принципи діалектики:

______________________________________________________

8. Назвіть основні закони діалектики:

______________________________________________________

9. Назвіть «парні категорії» діалектики (не менше 5 пар):

______________________________________________________

10. Назвіть основні виміри людського буття:

______________________________________________________

Експрес-тест № 10 (Тема 10)

1. Назвіть основні принципи пізнання:

______________________________________________________

2. Назвіть основні форми чуттєвого пізнання:

______________________________________________________

3. Назвіть основні форми логічного пізнання:

______________________________________________________

4. Назвіть основні риси інтуїції:

______________________________________________________

5. Назвіть основні риси емпіричного пізнання:

______________________________________________________

6. Назвіть основні риси теоретичного пізнання:

______________________________________________________

7. Назвіть основні методи емпіричного рівня пізнання:

______________________________________________________

8. Назвіть основні методи теоретичного рівня пізнання:

______________________________________________________

9. Назвіть основні загальнологічні прийоми й методи піз­­нання:

______________________________________________________

10. Назвіть основні риси творчості:

___________________________________________________

Експрес-тест № 11(Тема 11)

1. Перерахуйте основні потреби людини:

______________________________________________________

2. Назвіть основні риси суспільного буття:

___________________________________________________

3. Назвіть основні елементи соціальної структури суспільства:

______________________________________________________

4. Назвіть основні соціальні протиріччя:

______________________________________________________

5. Назвіть основні елементи «надбудови»:

______________________________________________________

6. Назвіть основні елементи структури суспільної свідомості:

______________________________________________________

а) за носіями:________________________________________

б) за рівнем відображення діяльності: ____________________

в) за способом поширення: ____________________________

г) за формами відображення: ___________________________

7. Назвіть типи взаємовідносин між особою і суспільством:

______________________________________________________

8. Назвіть основні типи цінностей:

______________________________________________________

9. Якими орієнтаціями має керуватись людина в умовах ринкових відносин?

______________________________________________________

10. Назвіть основні теорії і концепції суспільного розвитку:

______________________________________________________

Експрес-тест № 12 (Тема 12)

1. Назвіть основні риси соціального пізнання:

______________________________________________________

2. Назвіть основні загальносоціологічні теорії:

______________________________________________________

3. Назвіть основні макроекономічні моделі:

______________________________________________________

4. Назвіть основні методологічні підходи до вивчення економічного розвитку суспільства:

______________________________________________________

5. Назвіть основні риси протестантської етики М. Вебера:

______________________________________________________

6. Назвіть характеристики різних релігійно-економічних типів людини за М. Вебером:

______________________________________________________

7. Назвіть характеристики православного типу господарювання за С. Булгаковим:

______________________________________________________

8. Назвіть основні філософські методології соціальної історії:

______________________________________________________

9. Назвіть філософську методологію, яку використовують Дж. Сорос, К. Поппер, І. Пригожин:

______________________________________________________

10. Назвіть основні критерії суспільного прогресу:

______________________________________________________

1.5.3. ТЕСТ «100 ФІЛОСОФСЬКИХ ШКІЛ»

Зразок

№ п/п Назви філософських шкіл, течій та напрямів Час їх заснування Країна, місто, заклад, де почалася їхня історія Назвіть не менше 5 представників цих шкіл, течій, напрямів (там, де це можна зробити) Назвіть 2—3 філософські проблеми, ідеї, які були у центрі їхньої уваги Оцінка відповіді 5 — все правильно, 4 — в основному правильно, 3 — допущено не більше 2 помилок, 2 — допущено понад 2 помилки
Локаята (школа чарваків) середина І тис. Стародавня Індія Брихаспаті Основу світу становлять 4 елементи: земля, вода, вогонь, повітря

За цим зразком дайте характеристику інших шкіл і напрямів філософії:

2. Санкх’я 3. Йога 4. Фа-цзя 5. Інь-ян 6. Кун-Фуцзи (конфуціанство) 7. Мін-цзя 8. Даосизм 9. Мо-цзя 10. Ньяя 11. Мілетська школа 12. Ефеська школа 13. Елейська школа 14. Піфагорійський союз 15. Софісти 16. Атомісти 17. Перипатетики 18. Мегарики 19. Кініки 20. Стоїцизм 21. Патристика 22. Грекомовна апологетика 23. Номіналізм 24. Реалізм
25. Іудейська схоластика 26. Неоплатонізм 27. Філософія ісламського Відродження 28. Раннє (італій­ське) Відродження 29. Пізнє (північ­не) Відродження 30. Західноєвропей­ська Реформація 31. Механістична філософія Нового часу 32. Раціоналізм філософії Нового часу 33. Пантеїзм філософії Нового часу 34. Картезіанство 35. Суб’єктивно-ідеалістична філософія Нового часу 36. Емпірична філо­софія Нового часу 37. Агностицизм філософії Нового часу 38. Французьке просвітництво 39. Сенсуалізм філософії Нового часу 40. Французький матеріалізм Нового часу 41. Німецьке Просвітництво 42. Німецький романтизм 43. Німецька філософська містика 44. Німецька класична філософія (ідеалізм) 45. Німецька кла­сична філософія (діалектика) 45. Німецька кла­сична філософія (діалектика) 46. Філософська антропологія (ідеалізм) 47. Антропологіч­на філософія (матеріалізм) 48. Марксизм 49. «Молодогегельянці» 50. «Старогегельянці» 51. Франкфуртська школа 52. Неокантіанська марбурзька школа 53. Неокантіанська фрейбурзька (баденська) школа 54. Школа психоаналізу 55. Віденський гурток 56. Феноменологія 57. Класичний екзистенціалізм 58. «Мадридська школа» екзистен­ціалізму 59. Герменевтика 60. Структуралізм 61. Українське пе­редвідродження 62. Українське Відродження 63. Українська Реформація 64. Київський візантизм 65. Філософія Києво-Могилянської академії 66. Українське просвітництво 67. Український романтизм 68. Філософія ук­раїнської револю­ційної демократії 69. «Київське коло» 70. Львівсько-вар­шавська школа 71. «Філософія життя» 72. Російський космізм 73. Філософія всеєдності 74. Російська історіософія 75. Слов’янофіли 76. Західники 77. Психологічний напрям російської філософії 78. Філософія ро­сійської революційної демократії 79. Російська релігійна філософія 80. Філософія росій­ського марксизму 81. Конвенціоналізм 82. Прагматизм 83. Логічний позитивізм 84. Інтуїтивізм 85. Семантичний позитивізм 86. Постпозитивізм 87. Емпіріокритицизм 88. Футурологічний напрям 89. Догматизм 90. Релятивізм 91. Географічний детермінізм 92. Діалектико-матеріалістичний напрямок філософії 93. Соціологічний напрям розуміння суспільства 94. Феноменолого-герменевтич­на лінія соціаль­ної філософії 95. Ранній утопіч­ний соціалізм 96. Соціальна уто­пія XVIII—XIX ст. 97. Культурологічні концепції суспільства 98. Технократич­ні концепції суспільства 99. Екзистенціальна філософія суспільства 100. Концепції со­ціально-економіч­ного песимізму

1.5.4. ТЕСТ «ХТО Є ХТО» (СТО ІМЕН ФІЛОСОФІВ)

Зразок

№ п/п Ім’я філософа Період історії, до якого належить філософ Державна, етнічна чи національна належність філософа Напрям, течія чи філософська школа Назвіть 2—3 філософські поняття, введені в науковий обіг філософом Оцінка відповіді: 5—все правильно, 4— в основному правильно, 3 — допущено не більше 2 помилок, 2 — допущено понад 2 помилки
Фалес Античність Мілет (Мала Азія) Наївний матеріалізм Першооснова всіх речей — во­да. Вона — символ жит­тя, його філо­софська метафора

За цим зразком дайте характеристику іншим філософам:

2. Анаксимандр 3. Анаксимен 4. Зенон 5. Піфагор 6. Геракліт 7. Демокріт 8. Сократ 9. Платон 10. Аристотель 11. Епікур 12. Тертулліан 13. Сенека 14. Плотін 15. Ориген 16. Августин 17. Боецій 18. Джина (Вардхамана) 19. Сидхартха 20. Конфуцій 21. Лао-цзи 22. Мо-цзи 23. Еріугена 24. Росцелін 25. Ансельм Кен­терберійський 26. Альберт Великий 27. Фома Аквінський 28. Авіценна 29. Аверроес 30. Маймонід 31. Ібн Гебіроль 32. Дунс Скот 33. Уільям Оккам 34. Марсіліо Фічіно 35. П’єтро Помпонацці 36. Мартін Лютер 37. Жан Кальвін 38. Томас Мюнцер 39. Микола Кузанський 40. Джордано Бруно 41. Томас Мор 42. Макіавеллі 43. Френсіс Бекон 44. Декарт 45. Гоббс 46. Джон Локк 47. Джордж Беркл 48. Девід Юм 49. Спіноза 50. Лейбніц 51. Монтеск’є 52. Вольтер 53. Руссо 54. Ламетрі 55. Гольбах 56. Гельвецій 57. Гердер 58. Кант 59. Фіхте 60. Шеллінг 61. Гегель 62. Фейєрбах 63. Ніцше
64. Шопенгауер 65. Огюст Конт 66. К’єркегор 67. Е. Max 68. М. Хайдеггер 69. К. Ясперс 70. М. Вебер 71. К. Маркс 72. Ф. Енгельс 73. В Ленін 74. В. Соловйов 75. М. Бердяєв 76. О. Блаватська 77. М. Черни­шевський 78. М. Драгоманов 79. Г. Сковорода 80. Ф. Прокопович 81. П.Юркевич 82. І. Франко 83. П. Куліш 84. Д. Донцов 85. Д. Чижевський 86. В. Липинський 87. Альбер Камю 88. С. Булгаков 89. П. Сорокін 90. З. Фрейд 91. К. Г. Юнг 92. Г. Маркузе 93. Дільтей 94. П. Флоренський 95. Карл Поппер 96. Хейзинга 97. В. Вернадський 98. Л. Гумільов 99. А. Тойнбі 100. Леві-Стросс

1.5.5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВНИКА:
100 БАЗОВИХ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОНЯТЬ*

Дати визначення понять:

1. Світогляд 2. Міфологія 3. Релігія 4. Філософія 5. Метод 6. Методологія 7. Онтологія 8. Гносеологія 9. Аксіологія 10. Праксеологія 11. Матеріалізм 12. Ідеалізм 13. Агностицизм 14. Монізм 15. Дуалізм 16. Плюралізм 17. Політеїзм 18. Монотеїзм 19. Буддизм 20. Іудаїзм 21. Індуїзм 22. Іслам 23. Християнство 24. Чарвака 25. Брахманізм 26. Даосизм 27. Конфуціанство 28. Елеати 29. Піфагорійці 30. Софісти 31. Атомісти 32. Платоніки 33. Перипатетики 34. Епікуреїзм 35. Стоїцизм 36. Гностицизм 37. Патристика 38. Космоцентризм 39. Теоцентризм 40. Номіналізм і реалізм 41. Теологія 42. Томізм і неотомізм 43. Аверроїзм 44. Ренесанс 45. Реформація 46. Антропоцентризм 47. Геоцентризм і геліоцентризм 48. Емпіризм 49. Раціоналізм 50. Сенсуалізм 51. Гілозоїзм 52. Пантеїзм 53. Механіцизм 54. Картезіанство 55. Монадологія 56. Стихійна діалектика 57. Об’єктивна діалектика 58. Суб’єктивна діалектика 59. Діалектика Гегеля 60. Діалектика Маркса 61. Молодогегельянство 62. Старогегельянство
63. Категоричний імператив 64. Антропологічний матеріалізм 65. Філософська антропологія 66. Український кордоцентризм 67. Український романтизм 68. Діалектичний та історичний матеріалізм 69. Екзистенціалізм 70. Позитивізм 71. Психоаналіз 72. Герменевтика 73. Буття 74. Матерія 75. Свідомість 76. Мислення 77. Рух 78. Розвиток 79. Пізнання 80. Істина 81. Закон 82. Якість і кількість 83. Закон єдності і боротьби протилежностей 84. Закон заперечення заперечення 85. Одиничне й загальне 86. Форма і зміст 87. Сутність і явище 88. Можливість і дійсність 89. Людина 90. Суспільство 91. Цивілізація 92. Культура 93. Прогрес і регрес 94. Політична свідомість 95. Правова свідомість 96. Моральна свідомість 97. Естетична свідомість 98. Релігійна свідомість 99. Екологічна свідомість 100. Критерії суспільного прогресу

1.5.6. ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

«А» —

1. Характеристика особливості філософії Стародавнього Сходу (Індія, Китай).

2. Брахманізм як релігійно-філософська течія.

3. «Ведична» література та її роль у формуванні ортодоксальних староіндійських шкіл (вайшешика, ньяя).

4. Рух як спосіб існування матерії. Дві концепції руху.

5. Категорії одиничного, особливого і загального.

6. Сутність діалектики, її основні види й принципи.

«Б» —

1. «Ведична» література та її роль у формуванні неортодоксальних староіндійських шкіл — чарвака, джайнізму та буддизму.

2. Філософські школи Стародавнього Китаю (даосизм, учення Лао-цзи, конфуціанство).

3. Категорії простору й часу, їх роль у філософії та природознавстві.

4. Закон заперечення заперечення.

5. Людина в умовах ринкових відносин.

6. Нове мислення — необхідна умова збереження й розвитку сучасної цивілізації.

«В» —

1. Особливості античної філософії Греції та Риму.

2. Мілетська школа.

3. Іонійська філософія.

4. Діалектика частини і цілого. Проблема цілісності.

5. Соціальне пізнання та його специфіка.

6. Процес наукової творчості.

«Г» —

1. Піфагорійська школа.

2. Елейська школа.

3. Поняття свідомості та генезис її розвитку.

4. Філософія і релігія.

5. Основні форми буття, їх специфіка та взаємозв’язок.

6. Сутність правової, демократичної і суверенної держави.

«Д» —

1. Вчення про буття і пізнання світу. Проблема людини та суспільства у філософії Демокріта.

2. Вчення про буття і пізнання світу. Проблема людини та суспільства у філософії Платона.

3. Розвиток філософської думки в Україні: від Вишенського до Сковороди (XVI—XVIII ст.).

4. Явище і сутність. Критика феноменалізму.

5. Активний, випереджаючий характер відображення у свідомості та його творче використання.

6. Соціальний прогрес та його історичні типи.

«Е» —

1. Вчення про буття і пізнання світу. Проблема людини і су-
спільства у філософії Арістотеля.

2. Філософські погляди Сократа.

3. Філософські погляди Епікура.

4. Діалектика чуттєвого та раціонального в пізнанні.

5. Сутність практики як критерію істини.

6. Типи держави та форми управління.

«Є» —

1. Філософія «романтизму» та її поширення в Україні.

2. Етичне вчення стоїків Стародавньої Греції та Риму.


4194858824911299.html
4194915906178365.html
    PR.RU™