Оцінка стійкості роботи об’єкту в надзвичайних ситуаціях від надлишкового навантаження

При більшості надзвичайних ситуаціях, наприклад, при вибухах нафтопродуктів, дії напору сильного вітру основним вражаючим чинником, що діє на виробничі будівлі, споруди, обладнання, є повітряна хвиля, основним параметром якої є надмірний тиск або тиск швидкісного напору. В інших випадках дію вражаючих факторів можна порівняти з дією надлишкового тиску ударної хвилі – це відноситься, наприклад до дії землетрусу, хвилі прориву при катастрофічному затопленні і в інших випадках.

Як кількісний показник стійкості об'єкта до впливу надлишкового навантаження приймається значення надмірного тиску, при якому будівлі, споруди і обладнання об'єкта зберігаються або отримують слабке і середнє руйнування. Це значення надмірного тиску прийнято вважати межею стійкості об'єкта до надлишкового навантаження,

За межу стійкостібудь-якого елемента об'єкта /будівля, споруда, обладнання/ приймається мінімальне значення надмірного тиску , при якому елемент отримає середнє руйнування.

Послідовність оцінки:

1. При здійсненні оцінки стійкості виробничого підприємства спочатку визначають максимальні параметри тих вражаючих факторів, яки можуть спостерігатися при дії надзвичайної ситуації на основні елементи об’єкту і суттєво впливати на стійкість:

- для вибуху вибухо - небезпечної речовини в відкритому або закритому просторі - максимальне значення тиску повітряної хвилі;

- для землетрусу – визначають інтенсивність землетрусу і відповідну йому величину надмірного тиску;

- для катастрофічного затоплення - визначають час підходу хвилі прориву до об’єкту, можливу висоту хвилі прориву на об’єкті, тиск динамічного навантаження водних мас, час спорожнення водосховища;

- для сильного штормового або ураганного вітру визначають тиск швидкісного напору.

Наприклад, при вибуху звичайної вибухової речовини (тротилу) надмірний тиск повітряної хвилі на відстані r (м) від центру вибуху в залежності від маси речовини Q (кг) визначається за формулою:

, кПа

Для інших випадків розрахунок параметрів вражаючих факторів можна взяти з розділу 3 – “Оцінка інженерної обстановки” методичних вказівок

2. Виділити основні елементи об'єкта і визначити їх ступені руйнування в залежності від величини надмірного тиску повітряної хвилі, тиску швидкісного напору або інших параметрів надзвичайних ситуацій.

Визначити можливий збиток /процент виходу з ладу/ окремих елементів об'єкта при очікуваному за таб. 5.2

Таблиця 5.2 - Очікуваний збиток в залежності від міри руйнування

Міри руйнування Слабі Середні Сильні Повні
Очікуваний збиток, % 10-30 30-50 50-90 90-100

3. Визначити межу стійкості основних елементів та об'єкта в цілому по найменш стійкому елементу.

4. Порівняти з і визначити стан стійкості окремих елементів та об'єкта в цілому.

При об'єкт стійкий, а при об'єкт нестійкий до впливу максимальних параметрів вражаючих факторів.

Результати оцінки відобразити в таблиці, вигляд якої наведено нижчі.

5. Зробити висновки за результатами оцінки, в яких указати:

Ø межу стійкості об'єкту;

Ø найуразливіші елементи об'єкту;

Ø характер та ступень руйнувань, що очікуються на об'єкті від надлишкового тиску(швидкісного напору) та можливий збиток;

Ø межу підвищення стійкості найбільш вразливих елементів об'єкта.

Намітити заходи по підвищенню стійкості

.


Таблиця 5.3 - Результати оцінці стійкості цеху промислового підприємства при дії повітряної хвилі

Елементи цеху та їх характеристики Ступінь руйнувань при , кПа Межа стійкості елемента Шкода % руйнувань при Примітка
10 20 30 40 50 60 70 80

Будівля – одноповерхова цегляна Межа стійкості цеха кПа
Технологічне обладнання – верстати важкі
КЕС: Повітропроводи на металевій естакаді; Електромережа кабельна наземна

- Слабкі руйнування - Сильні руйнування

- Середні руйнування - Повні руйнування


5.5.3 Оцінка надійності захисту виробничого персоналу під час надзвичайних ситуацій (НС)

При оцінці надійності захисту виробничого персоналу необхідно враховувати, що практично будь-які наслідки НС можуть призвести до ураження людей та стати причиною їхньої смерті або призвести до втрати працездатності на тривалий час.

Надійність захисту виробничого персоналу є одним з важливих факторів, яки визначають стійкість роботи підприємств у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів.

Найбільш ефективним заходом захисту є укриття людей в захисних спорудах (ЗС) при дотриманні таких умов:

- загальна місткість ЗС дозволяє укрити всіх робітників та службовців, тобто весь виробничий персонал об’єкту;

- захисні споруди задовольняють вимогам захисту від усіх небезпечних наслідків НС;

- захисні споруди устатковані системами життєзабезпечення на необхідну тривалість перебування у них;

- розміщення ЗС відносно робочих місць дозволяє своєчасно укритися всім робітникам за сигналами сповіщення про НС;

- робітники та службовці своєчасно сповіщаються та навчені способам захисту та правилам дії за сигналами сповіщення.

За показник надійності захисту робітників та службовців з використанням ЗС можна прийняти коефіцієнт надійності захисту КН. З., що показує яка частина робітників та службовців забезпечується надійним захистом від усіх небезпечних наслідків виникнення НС.

Коефіцієнт надійності захисту визначається на основі окремих показників, що характеризують підготовленість об’єкту до виконання завдань захисту робітників та службовців за основними складовими задачами.


4194429742838092.html
4194500537853533.html
    PR.RU™