В 2011 – 2012 н.р.

Методичні рекомендації щодо оформлення наукової роботи

№№ № Структура Вимоги до оформлення
1. Обсяг роботи Не повинен перевищувати 25 сторінок. (На конкурс подається 2 екземпляри роботи + 2 диска, на яких є робота та окремо тези)
2. Загальні вимоги Формат А4; береги : лівий - не менше 20 мм., правий - не менше 10 мм. , верхній не менше– 20 мм., нижній –не менше 20 мм. Друкувати з полуторним міжрядковим інтервалом. Шрифт р. 14(Times New Roman)
3. Структура науково – дослідницької роботи
 • Титульний аркуш
 • Тези
 • ЗМІСТ( див. зразок)
 • Перелік умовних позначень(за необхідністю)
 • ВСТУП ( це приблизно 3 сторінка роботи ). Слова «предмет»,
« мета», « актуальність» та ін.. можна виділяти жирним шрифтом
 • Основна частина
Сл. РОЗДІЛ ( Друкують великими літерами. У кінці кожного розділу – висновок).Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами( крім першої) з абзацного відступу.
 • ВИСНОВКИ ( множина)
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • ДОДАТКИ( при необхідності)
2.Крапку в кінці заголовка не ставлять. 3.Кожну структурну частину слід починати з нової сторінки ( розділ). 4. Заголовки структурних частин друкуються не по середині, а симетрично до тексту, розмір шрифту 16 -18 ( жирний), великими літерами . Наприклад » РОЗДІЛ» 5. Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервали. 6.Назви підрозділів друкують маленькими літерами ( крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
4. Нумерація 1.Нумерація розділів , підрозділів, пунктів , малюнків, таблиць , формул подають цифрами без знак №. 2.Номер розділу ставлять після слова « РОЗДІЛ» ( РОЗДІЛ 1, крапку не ставлять), потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 3. Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу, наприклад: 2.3. ( третій підрозділ другого розділу).У тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 4.Пункти(при необхідності) нумерують у межах кожного розділу. У тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 5.Нумерація сторінок здійснюється вгорі ( у правому куті ) з відступом і без крапки . 6. Титульний лист є першою сторінкою, яку включають до нумерації , але номера на ньому не ставлять 7.Усі сторінки, враховуючи тези і додатки, нумеруються. 8. Усі аркуші, на яких розміщені структурні части, нумеруються.
5. Ілюстрації Схеми, таблиці, діаграми , фото, діаграми Формули 1. Ілюстрації ( фотографії, креслення, схеми, графіки , карти) і і таблиці необхідно подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці . 2. Якщо ілюстрації і таблиці розміщені на окремих сторінках роботи , їх включають до загальної нумерації сторінок. 3. Ілюстрації позначають словом « Рис.» і нумерують послідовно у межах розділу. Наприклад: Рис. 1.2. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. 4. Також у роботі можуть використовуватися схеми , таблиці , діаграми, фото, матеріли ( статті )із газет. Наприклад: Схема 1. Назва ( якщо одна) , або Схема 1.3. Назва ( у розділі є 3 схеми). Таблиця 1.2. Назва Діаграма 2. 4. Назва Фото Газета 5. Таблиці нумерують послідовно ( за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис « Таблиця» із зазначенням номера розділу і порядкового номера таблиці. 1.Невеликі і нескладні формули вписують всередині рядків. 2.Пояснення значень символів подається під формулою. 3.Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного рядка. 4. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. 5. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.
6. Цитування
 1. Науковий етикет вимагає точно відтворювати текст.
 2. Кожна цитата супроводжується посиланням на джерело. Наприклад: « Цитата» [2, с. 17], де 2 номер позиції книги у списку літератури, або [7, кн.1, с.12],
[5,т.5,с.17]. У працях [1-7]… або [5] ( при непрямому цитуванні) 3.Посилання на ілюстрації: (рис. 1.2) Формули:… у формулі (2.1) Таблиці : ( див. табл. 1.3) або «… у табл. 1.2»
 1. Якщо автор використовує пісні, розповіді людей , то після цитування йде запис [ Записано від Г.Степанової, 81 рік, с. Лопатки Гадяцького району] або [ старий документ , з архіву автора].
 2. Якщо автор хоче застерегти, виділити щось , то оформляється це так : ( підкреслення наше. – Т.К.), або ( курсив наш .- Т.К.), або (виділено нами .- Т.К.), де « Т.К.» - автор.
7. Зразок оформлення списку використаних джерел(додаток 4.3) Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів повністю без пропусків будь – яких елементів, скорочень назв. Оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»
8. Додатки 1.Додатки слід позначати послідовно великими літерами укр. абетки , за винятком Г, Є, І,Ї, Й,О,Ч,Ь. Наприклад , «Додаток А, Додаток Б.» 2. Кожен додаток розміщують у порядку появи посилань у тексті роботи. 3.Якщо додаток оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний повинен починатись з нової сторінки. 4. Додаток повинен мати заголовок , надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. 5.Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово « Додаток А».
9. Тези (складова роботи) Мають особливий підпис. Це окремі речення , абзаци, які розкривають зміст роботи. її суть. Обсяг тексту тез не більше 1 сторінки. Подаються в друкованому та електронному вигляді.

4193492537105994.html
4193557009745730.html
    PR.RU™