Класифікація розмірних ланцюгів

На кресленнях деяких заготованок, деталей, вузлів, машин відповідно до правил оформлення конструкторської документації проставляють не всі розміри, а тільки розміри основних повер­хонь, їх взаємного розміщення, габаритні, монтажні тощо. Пра­вилами заборонено замикати розмірні ланцюги, тому на креслен­нях відсутні деякі розміри. Їх отримують, дотримуючись інших розмірів, які впливають на їх величину.


Розглянемо вал (див. рис. 3.30), для якого згідно з вимогами ЄСКД задано два лінійних та два діаметральних розміри. На кре­сленні відсутні лінійний розмір довжини елемента вала з діаметром і розмір уступу між поверхнями з більшим і меншим діаметрами. Але ці розміри можна отримати внаслідок оброблення поверхонь 20 і 15 та лінійних розмірів 100±0,27 і 15±0,2, оскі­льки вал стане реальним виробом. Які дійсні значення матимуть відсутні на кресленнях розміри, залежить від істинних розмірів, зазначених на кресленні. Для заданого прикладу визначити від­сутні розміри нескладно, оскільки вони є функціями тільки двох інших розмірів. Трапляються задачі, у яких відсутній на креслен­ні розмір залежить від багатьох інших розмірів. Особливо склад­ними такі задачі можуть бути для складальних креслень (вузлів, агрегатів, приладів, машин), у яких розміри деяких деталей вза­галі не зазначають. Ці розміри вказують тільки раз і здебільшого у детальних кресленнях.

Рис. 3.30.

Розв'язування перелічених задач є предметом аналізу розмір­них ланцюгів, що дає змогу отримати потрібні методи, способи, рекомендації. Основні терміни, визначення, типи задач, методи та способи їх розв'язування регламентовані стандартами.

Розмірним ланцюгомназивають сукупність розмірів, що утво­рюють замкнений контур (рис. 3.31). Залежно від об'єкта, якого стосуються вказані розміри замкненого контуру, бувають розмір­ні ланцюги окремих деталей (рис. 3.31 в), складаних виробів (рис. 3.31 а і б), технологічні, вимірювальні, конструкторські тощо. Якщо всі ланки (вектори) розмірного ланцюга паралельні між собою, такі ланцюги називають плоскими, а якщо вони направле­ні одна до одної під кутом, чи різними кутами, такі розмірні лан­цюги називають просторовими. Розмірні ланцюги, складові лан­ки яких є лінійними розмірами, називають лінійними, а розмірні ланцюги з кутовими розмірами — кутовими.Рис. 3.31.

Розмірні ланцюги складаються зі скалярних, векторних і комбінованихвеличин, а також залежно від наявності спільних двох і більше ланок для зв'язаних чи суміжних ланцюгів можуть бути взаємозалежнимита незалежними.

У електротехніці аналізують ланцюги (кола) електричні, маг­нітні, резистивні, ємнісні, індуктивні. Усі розмірні ланцюги утворені відомими ланками, які називають складовими, та однією не­відомою — замикальною. Замикальну ланку отримують внаслі­док оброблення складових ланок (розмірів). Складові ланки нази­вають збільшувальними,якщо їх збільшення зумовлює відповід­не збільшення замикальної ланки, та зменшувальними, якщо їх збільшення спричинює зменшення замикальної ланки.

Часто задають замикальну ланку, визначаючи залежно від неї значення всіх інших складових ланок. Тому в літературі іноді замикальну ланку називають вихідною.

Беручи до уваги те, що розміри виробів є векторами, шляхом проектування усіх векторів (розмірів) заданого просторового лан­цюга на напрямок одного з них чи будь-який інший напрямок просторовий ланцюг можна перетворити у лінійний. Нижче роз­глянемо методи та способи розв'язування задач з лінійними роз­мірними ланцюгами.

На рис. 3.31, а зображені дві схеми розмірних ланцюгів для визначення проміжків гладкого циліндричного з'єднання і між поверхнями торця зубчастого колеса та стінки корпуса редук­тора, а на рис. 3.31, б — умовні схеми зазначених розмірних ланцюгів, які мають по дві складові ланки та одну замикальну. Для подальших розрахунків розглянемо спрощену схему розмір­ного ланцюга, зображеного на рис. 3.32.

Рис. 3.32. Схема розмірного ланцюга

Згідно з чинними рекомендаціями НТД ланки кожного розмір­ного ланцюга позначають літерами латинського алфавіту з циф­ровими індексами. Для збільшувальних розмірів використовують вектори зі стрілками, поверненими вправо, а для зменшувальних і замикального розміру — без стрілки (чи поверненими вліво).


4190079973128306.html
4190130266764953.html
    PR.RU™