Особливості обліку гудвіну.

Об’єднання підп-в – це з’єднання окремих п-в в рез приєднання одного п-ва до іншого або внаслідок одержання контролю одним п-ом над чистими активами та д-тю ін п-ва

Придбання – це об’єднання п-в в рез якого покупець набуває контролю над чистими активами та д-тю інших п-в в обмін на передачу активів, прийняття зобов’язань або випуск акцій.

При цьому під контролемрозум вирішальний вплив на фін. і операц. політику п-ва з метою отри-ня вигод від його д-ті.

Злиття –це об’єднання п-в в рез якого власники п-в, що об’єднуються здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об’єднаних п-в з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об’єднання.

Об’єднання підприємств:

--придбання:

*п-во придбане ліквідується - (юр. об’эднання) - ГУДВІЛ

*придбане п-во набуває статусу дочірнього – (ек. об’єднання) – ФІН ІНВ-ЦІЇ

--злиття

*взаємний обмін акціями – (ек. об’єднання)

*створення 3-го п-ва – (юр. об’єднання)

Прибдання контролю над чистими активами та д-тю інш п-в відобр в обліку покупця за вартістю придбання, яка є сумою сплачених ГК або їх еквівалентів.

З метою БО датою придбання є дата на яку контроль за чистими активами і д-тю п-ва, що купується переходить до покупця. Різниця між вартістю придбання п-ва (або контрольного пакета його акцій) за справедл. вар-тю ідентифікованих чистих активів на дату придбання являє собою ГУДВІЛ або НЕГАТИВНИЙ ГУДВІЛ

Під ідентифікованими активами та зобов’язаннямирозуміють придбані активи чи зобов’яз, що на дату придбання можуть бути відокремлені від під-ва та відповідають критеріям визнання статей балансу.

Т.ч. Гудвіл - це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливів вартості придбання ідентиф чистих активів на дату придбання.

Негативний гудвіл – це перевищення частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентиф чистих активів над вар-тю придбання.

Якщо придбане п-во ліквідується, то покупець повине:

1.відобразити в балансі ідентифік А і зобов’яз придбаного п-ва та гудвіл, що виникає в рез придбання.2. починаючи з дати придбання включати до звіту про фін рез-ти дох та в-ти придбаного п-ва.

Облік гудвілу вед на субрах 103/9 “Гудвіл”. Амортизація гудвілу нарах щомісячно шляхом рівномірного списання протягом строку корисного вик-ня, який не повинен перевищ 20 років

Сума нарахов аморт гудвілу відобр записом Дт 844 Кт 133

Якщо на дату балансу гудвіл не відповідає ознакам активу, тоді його залишкова вартість включ до складу вит-т зв. періоду Дт 851 Кт 103/9

Сума негативного гудвілу підлягає включенню до складу доходу п-ва покупця у такому варіанті:

1.Якщо очікується, що д-ть п-ва буде збитковою протягом певного періоду, тобто вартість негативного гудвілувизнач дох покупця рівномірно впровадж цього періоду.

2.В інших випадках вартість негатив гудвілу слід зіставити зі справедливою вартістю придбаних немонетарних активів.

Сума негат гудвілу, що не перевищує справедливої вар-ті придбаних немонетарних активів визнається доходом, рівномірно протягом строку корисного вик-ня придбаних НА, що залишився.

Відповідно сума негат гудвілу, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів вкл до складу дох. того звітного періоду у якому мало місце придбання п-ва.

Залишкова вар-ть негат гудвілу відображ в балансі від’ємною величиною у статті “Інші НА”.


4187885520542039.html
4187997017899261.html
    PR.RU™